Czy masz ukończone 18 lat?

TAK
NIE

facebook youtube

main

Statut Stowarzyszenia Miłośników Browaru Okocim

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie Miłośników Browaru Okocim” zwane dalej Stowarzyszeniem.

§ 2
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz miejscowość Brzesko.

§ 3
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 4
Stowarzyszenie może być członkiem innych krajowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

§ 5
Stowarzyszenie ma prawo używania własnych pieczęci, oznak i znaków organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących przepisów.

Rozdział II
Cele i środki działania

§ 6
Celem działania Stowarzyszenia jest:

 1. poszerzanie grona miłośników i sympatyków Browaru Okocim.
 2. wzmacnianie więzi między byłymi i obecnymi pracownikami Browaru Okocim.
 3. wzmacnianie więzi mieszkańców Brzeska i okolic z Browarem Okocim.
 4. upowszechnianie wiedzy o historii Browaru Okocim.
 5. poprawa walorów estetycznych, krajobrazowych i turystycznych regionu związanych z Browarem Okocim.
 6. popularyzowanie wiedzy z dziedziny browarnictwa (piwowarstwa) i kultury piwnej
 7. ochrona środowiska.
 8. działalność kulturalna.
 9. wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych.

§ 7
Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

 1. organizowanie lub inicjowanie spotkań, zjazdów, konferencji, dyskusji, odczytów, imprez, wycieczek, wystaw, szkoleń, kursów, pokazów i konkursów związanych z celami Stowarzyszenia.
 2. gromadzenie zbiorów dokumentujących przeszłość i teraźniejszość Browaru Okocim,
 3. działalność handlową i usługową w zakresie sprzedaży piwa, pamiątek piwnych i gastronomii.
 4. działalność publicystyczną i/lub wydawniczą w zakresie dokumentacji archiwalnej, wspomnień, albumów, kart widokowych, czasopism, stron internetowych i innych publikacji.
 5. współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami i stowarzyszeniami lokalnymi, oraz o podobnym lub pokrewnym profilu działalności.
 6. uczestnictwo w spotkaniach, zjazdach, konferencjach, dyskusjach, odczytach, imprezach, wycieczkach, wystawach, pokazach i konkursach związanych z celami Stowarzyszenia.
 7. organizowanie i inicjowanie zbiórek surowców wtórnych i opakowań zwrotnych,
 8. finansowe wspieranie osób prawnych i fizycznych.
 9. podejmowanie innych, zgodnych z prawem przedsięwzięć służących realizacji celu Stowarzyszenia.
 10. działalność statutowa Stowarzyszenia może przyjmować zarówno formę działalności nieodpłatnej jak i odpłatnej.
 11. działalność statutowa Stowarzyszenia może przyjmować formę działalności pożytku publicznego w rozumieniu Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn.zm.).

Rozdział III
Członkowie,
ich prawa i obowiązki

§ 8
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. zwyczajnych.
 2. wspierających.
 3. honorowych.

§ 9
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która pragnie czynnie realizować cele Stowarzyszenia, złożyła pisemną deklarację i została przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 10

 1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna, zainteresowana celami Stowarzyszenia, która zadeklaruje stałą składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia i zostanie przyjęta na podstawie pisemnie złożonej deklaracji przez Zarząd Stowarzyszenia.
 2. Członek wspierający może działać w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela.

§ 11

 1. Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu celów Stowarzyszenia.
 2. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie.
 3. Członek honorowy zwolniony jest z opłacania składek członkowskich.

§ 12

 1. Członek zwyczajny ma prawo:
  1. czynnego i biernego udziału w wyborach władz Stowarzyszenia,
  2. podejmowania inicjatyw, zgłaszania wniosków i głosowania na zebraniach Stowarzyszenia zgodnie z przepisami statutu,
  3. zgłaszania opinii, postulatów i wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia,
  4. legitymowania się przynależnością do Stowarzyszenia.
 2. Członek wspierający i honorowy ma wszelkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

§ 13
Członek zwyczajny i wspierający zobowiązany jest do:

 1. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
 2. aktywnego uczestnictwa w realizacji celów Stowarzyszenia.
 3. regularnego opłacania składki członkowskiej zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania.

§ 14

 1. Członków zwyczajnych Stowarzyszenia przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia większością 2/3 głosów w obecności przynajmniej połowy członków Zarządu.
 2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów.

§ 15
Członkowie założyciele Stowarzyszenia z chwilą rejestracji Stowarzyszenia stają się członkami zwyczajnymi.

§ 16
Członkostwo zwyczajne Stowarzyszenia ustaje w razie:

 1. pisemnej rezygnacji członka.
 2. skreślenia z listy członków przez Zarząd z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres 2 lat.
 3. skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych.
 4. śmierci członka.
 5. rozwiązania się Stowarzyszenia.
 6. z innych przyczyn na podstawie uchwały Zarządu.

§ 17
Członkostwo wspierające ustaje w razie:

 1. rezygnacji zgłoszonej na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia, uchwałą Zarządu,
 2. skreślenia z uzasadnionych przyczyn dokonanego uchwałą Zarządu,
 3. utraty osobowości prawnej w przypadku osoby prawnej będącej członkiem wspierającym,
 4. rozwiązania się Stowarzyszenia.

§ 18
Członkostwo honorowe ustaje w razie:

 1. dobrowolnego zrzeczenia się tej godności.
 2. pozbawienia tej godności uchwałą Walnego Zebrania.
 3. rozwiązania się Stowarzyszenia.

§ 19

 1. Członkom skreślonym lub wykreślonym z listy członków przysługuje prawo wniesienia odwołania do najbliższego Walnego Zebrania.
 2. Do czasu rozpatrzenia odwołania członkowie są zawieszeni w swoich prawach.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§ 20
Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie.
 2. Zarząd.
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 21

 1. Kadencja Władz Stowarzyszenia trwa trzy lata.
 2. Wybory Władz Stowarzyszenia odbywają się w oparciu o Ordynację wyborczą zatwierdzoną przez Walne Zebranie.
 3. w przypadku, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. w tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
 4. Członkowie władz Stowarzyszenia mogą sprawować swoje funkcje dłużej niż jedną kadencję.
 5. Członkowie władz pełnią swe funkcje społecznie.

§ 22
Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 23

 1. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku:
  1. o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania, Zarząd zawiadamia członków pisemnie (lub elektronicznie e-mailem na wskazany pisemnie uprzednio adres) co najmniej na 14 dni przed terminem,
  2. uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów:
   – w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków zwyczajnych,
   – w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych,
  3. głosowanie uchwał Walnego Zebrania odbywa się jawnie. Wniosek o utajnienie głosowania uchwał musi być przegłosowany zwykłą większością głosów przez Walne Zebranie.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest na podstawie uchwały Zarządu lub na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/4 członków Stowarzyszenia:
  1. wniosek Komisji Rewizyjnej lub członków Stowarzyszenia winien określić sprawy, które ma rozpatrywać Walne Zebranie,
  2. nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty otrzymania wniosku.

§ 24

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
  1. określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
  2. uchwalanie zmian statutu,
  3. powoływanie Prezesa Stowarzyszenia
  4. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
  5. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  6. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
  7. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
  8. nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego,
  9. ustalanie wysokości składek,
  10. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
  11. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§ 25
Zarząd.

 1. Zarząd składa się z 5 do 7 osób wybranych przez Walne Zebranie.
 2. Prezesa Zarządu powołuje Walne Zebranie.
 3. Członkowie Zarządu wybierają spośród siebie w głosowaniu jawnym Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.
 4. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa. w razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.

§ 26

 1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i odpowiada za swą pracę przed Walnym Zebraniem.
 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb lecz nie rzadziej, niż jeden raz w kwartale i zwoływane są przez Prezesa, Wiceprezesa lub Sekretarza.
 3. w posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym mogą uczestniczyć członkowie Komisji Rewizyjnej.

§ 27
Do kompetencji Zarządu należy:

 1. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
 2. realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
 3. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia oraz podejmowanie uchwał o przyjmowaniu zapisów i darowizn,
 4. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
 5. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 6. podejmowanie decyzji o przyjęciu lub skreśleniu członków,
 7. zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań,
 8. składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań z działalności Zarządu,
 9. rozpatrywanie spraw członkowskich.

§ 28
Komisja Rewizyjna

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli działalności Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.
 3. w posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym może brać udział upoważniony członek Komisji Rewizyjnej.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić żadnych innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
 5. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków Komisji. w wypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 29
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia,
 2. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
 3. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień oraz usunięcia stwierdzonych uchybień,
 4. sporządzanie sprawozdań ze swej działalności i występowanie do Walnego Zebrania z wnioskiem o absolutorium dla Zarządu,
 5. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania,
 6. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie bezczynności Zarządu.

Rozdział V
Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§ 30
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w oparciu o obowiązujące przepisy.

§ 31
Na majątek Stowarzyszenia składają się:

 1. wpisowe i wpływy ze składek członkowskich,
 2. zapisy, darowizny,
 3. wpływy z działalności statutowej i gospodarczej,
 4. wpływy ze zbiórek publicznych i różnego rodzaju imprez,
 5. wpływy z loterii i aukcji,
 6. dotacje budżetowe, subwencje,
 7. dochody z majątku ruchomego i nieruchomego,
 8. inne wpływy.

§ 32
Majątek Stowarzyszenia może być używany wyłącznie na realizacje celów i zadań określonych w statucie.

§ 33
Wysokość składek członkowskich ustalana jest przez Zarząd Stowarzyszenia do końca stycznia każdego roku w oparciu o uchwałę Zarządu.

§ 34

 1. Składki członkowskie powinny być wpłacone do końca i kwartału każdego roku.
 2. Nowi członkowie wpłacają składki w ciągu dwóch tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka.

§ 35
Zarząd Stowarzyszenia może tworzyć fundusze celowe, wyodrębniając w tym celu posiadane w swojej dyspozycji środki finansowe lub uzyskując, za zgodą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, dodatkowe środki od członków na zasadach określonych w uchwale Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

§ 36

 1. Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są czytelne podpisy dwóch członków Zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa, działających łącznie.
 2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagane są dwa czytelne podpisy dwóch członków Zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa, działających łącznie.
 3. Stowarzyszenie jest reprezentowane na zewnątrz przez dwóch członków Zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa, działających łącznie.

§ 37
Bezwzględnie zabronione jest:

 1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie lub pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
 2. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych, niż w stosunku do osób trzecich, chyba, ze to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,
 4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów Stowarzyszenia lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 38

 1. Uchwałę o zmianie statutu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności:
  1. w pierwszym terminie – co najmniej połowy liczby członków Stowarzyszenia,
  2. w drugim terminie – zwykłą większością głosów, lecz przy obecności nie mniej niż 1/4 liczby członków.
 2. Wraz z uchwałą o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powołaniu Komisji Likwidacyjnej.
 3. Na wypadek braku uchwały o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia, cały majątek przechodzi na własność Miasta Brzesko.

§ 39
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.